SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO ŠIPKOVÉHO SVAZU

 

I. Základní ustanovení

                               Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení sportovních soutěží v moderních šipkách organizovaných Českým šipkovým svazem, dále jen ČŠS, pokud pro ně neplatí jiná pravidla.

 

II. Definice pojmů

a)    Hod /throw/ - jeden hod je úkon, při němž hráč zpoza linie hodu hodí jednu šipku směrem na terč.
b)    Kolo /round/ - v jednom kole může každý z hráčů provést maximálně tři po sobě následující hody šipkou na terč.
c)     Hra /leg/  - jeden hra (leg) je ukončený herní proces sestávající z jednotlivých kol, při němž dosáhl jeden z hráčů vítězství za podmínek stanovených v pravidlech her
d)    Sada /set/ - jedna sada je hrána na předem určený počet vítězných her /legů/
e)     Zápas /match/ - jeden zápas sestává z jednotlivých her, popřípadě sad. Počet vyhraných her, nebo sad jedním hráčem, který je potřebný k dosažení vítězství v zápase je stanoven v pravidlech jednotlivých turnajů (soutěží).
f)     Turnaj /tournament/ - jeden turnaj sestává z jednotlivých zápasů odehraných mezi hráči, páry nebo družstvy, kteří nastoupili do turnaje. Systém zápasů a pořadí jednotlivých hráčů, párů, nebo družstev na konci turnaje je určeno v pravidlech pro jednotlivé turnaje.
g)    Soutěž – jedna soutěž sestává z jednotlivých turnajů odehraných v daném období mezi hráči, páry, nebo družstvy (např. pohár jednotlivců, ligová soutěž družstev)
h)    Hráč – osoba přijatá pořadatelem do turnaje (soutěže).
i)      Herní plán - je listina, na níž se v průběhu turnaje zaznamenávají jména hráčů, párů nebo družstev tak, jak nastupují k jednotlivým zápasům a výsledky těchto zápasů.
j)      Přihláška do turnaje (soutěže) - je formulář, na němž podává hráč, pár nebo družstvo přihlášku do turnaje (soutěže).
k)     Záznam o utkání - je formulář, na němž hráči, páry nebo družstva zaznamenají výsledek vzájemného utkání.

 

III. Organizace soutěží

 

Článek 1

Soutěže v šipkách jsou organizovány jako soutěže jednotlivců, dvojic a družstev. 

 

Článek 2

Základním hracím obdobím je sezóna začínající 1.září daného a končící 30. června následujícího roku.

 

Článek 3

Podmínky pro účast hráčů stanoví rozpis soutěže, který vydává ČŠS.

 

IV. Termínové listiny

 

Článek 1

ČŠS  vydává termínové listiny soutěží na celou následující sezónu do 30.6. V termínové  listině je uveden název soutěže a termín konání. Místa konání jednotlivých soutěží budou zveřejněna nejpozději 2 měsíce před datem jejich konání.

 

Článek 2

Pořadatel soutěže je povinen dodržovat termín a místo soutěže. V opačném případě je mu ČŠS oprávněn udělit pořádkovou pokutu.

 

V. Technická ustanovení

 

1. Technické předpisy pro šipkové  terče

a)  Sportovní šipkové soutěže mohou být pořádány pouze na terčích, které svým technickým provedením odpovídají následujícím podmínkám:
b)  Výška středu terče od hrací plochy musí být 173 cm.
c) Terč musí mít dvacet rozměrově shodných výsečí po čtyřech segmentech a dvojitý střed.
d) Bodové hodnoty výsečí musí být od 1 do 20 bodů, vnějšího segmentu středu 25 bodů a vnitřního  segmentu středu 50 bodů.
e) Pořadí bodových hodnot výsečí musí být následující: výseč mající hodnotu 20 bodů se nachází v horní polovině terče a je kolmá k  vodorovné ose  terče, dále musí po směru hodinových ručiček následovat tyto hodnoty výsečí: 20,1,18,4,13,6,10,15,2,17,3,19,7,16,8,11,14,9,12,5.
f)  První a třetí segment výseče, počítáno od středu, musí mít bodovou hodnotu jednonásobku bodové hodnoty výseče. Druhý segment výseče, počítáno od středu, musí mít bodovou hodnotu  trojnásobku bodové hodnoty výseče.Čtvrtý  segment výseče, počítáno od středu, musí mít bodovou hodnotu dvojnásobku bodové hodnoty výseče.
g) Veškeré rozměry jednotlivých výsečí musí být shodné.
h) Barvy segmentů terče musí být červená a modrá přičemž segmenty jednotlivých barev musí být střídavě šachovnicově rozloženy. Terč musí být natočen tak, aby segmenty výseče bodové hodnoty 20 byly červené segmenty dvoj- a trojnásobku, modré segmenty jednonásobku.
i)  Mezikruží musí být bílé.
j)  Průměr terče včetně mezikruží musí být 340 mm + 2 mm.
k) Vnější rozměr středu musí být  34 mm. Vnitřní segment středu musí mít po obvodu 8 otvorů a jeden ve středu, celkem tedy 9 otvorů  a jeho průměr musí být 12 mm.
l)  Segmenty trojnásobků bodových hodnot viz bod 7  musí mít dvě řady po 10 ti otvorech.
m)    Segmenty dvojnásobků bodových hodnot viz bod 7 musí mít dvě řady po 16 ti otvorech.
n) Vnitřní šířka mezikruží, v němž jsou uloženy segmenty dvoj a trojnásobků musí být maximálně 11 mm.
o) Terč musí být v průběhu hry osvětlen tak, aby nemohlo dojít k oslnění hráče.
p) Elektronika šipkového přístroje musí být zálohována  nezávislým zdrojem el. energie tak, aby v případě výpadku proudu nedošlo ke smazání výsledků nejméně po dobu 24 hodin.
q) Bodové výsledky jednotlivých hráčů musí být po celou dobu hry viditelně zobrazovány na samostatných displejích.
r)  Šipkový přístroj musí být schopen všech svých funkcí i bez vhození mince.
s) Šipkový přístroj musí mít nastavitelné parametry jednotlivých her tak, aby odpovídaly pravidlům těchto her tak, jak jsou uvedeny v pravidlech her pro jednotlivé soutěže. Označení volby her na přístroji musí odpovídat názvům her tak, jak jsou uvedeny v pravidlech her pro jednotlivé  soutěže.
t)  Na pravé bočnici šipkového přístroje musí být na úrovni boční základny umístěna značka, určující svislou osu terče od níž se měří vzdálenost startovací čáry.
u) Šipkový přístroj musí být  schválen Státní zkušebnou z hlediska elektrické bezpečnosti.
 

2. Technické předpisy pro šipky

a)     Na sportovních soutěžích pořádaných Českým šipkovým svazem mohou hráči hrát pouze šipkami, splňujícími technické předpisy, které může ověřit pouze hlavní rozhodčí soutěže, jemuž je hráč povinen předložit šipky na vyžádání ke kontrole.
b)    Šipky musí být opatřeny pouze plastovým hrotem
c)     Minimální délka sestavené šipky smí být 60 mm
d)    Maximální hmotnost sestavené šipky smí činit 20g.

 

3. Technické předpisy pro hrací prostor

a)     Hracím prostorem se rozumí pevná, vodorovná plocha na níž jsou umístěny šipkové přístroje.
b)    V hracím prostoru smí být umístěny pouze šipkové přístroje a odhodové čáry.
c)     Startovní čára musí mít  následující rozměry:  délka min.600 mm, šířka min. 15 mm.
d)    Hrací prostor pro jeden terč musí mít následující rozměry:
·         minimální vzdálenost hranice hracího prostoru za linií hodu měřeno od svislé osy terče musí být 3600 mm 
·         výška  podhledu hracího prostoru musí být minimálně 2400 mm
·         minimální šířka hracího prostoru činí 750 mm na obě strany od svislé osy terče
·         je-li v hracím prostoru umístěno více terčů, nesmí být jejich středy vzdáleny méně než 1500mm, případná změna této vzdálenosti musí být před zahájením turnaje schválena hlavním rozhodčím
·         je-li na  hrací ploše umístěno více terčů, musí být umístěny v jedné vodorovné ose
·         linie hodu  se musí nacházet ve vzdálenosti 2370 mm od svislé osy terče a musí být vyznačena startovní čarou
 

VI. Zahájení hry

Zápas začíná vždy rozhozem jednou šipkou na střed terče. V utkání družstev nastupuje první k rozhozu hráč družstva, které je v zápisu uvedeno jako domácí. V soutěži jednotlivců jako první nastupuje k rozhozu hráč uvedený v herním plánu jako první. V případě rozhodujícího legu začíná hráč, který na začátku vyhrál rozhoz na střed terče.  V případě rozhodujícího legu čtyřhry a párového cricketu začíná jeden z hráčů té dvojice, která na začátku vyhrála rozhoz na střed terče
 

VII. Ukončení hry

                Jestli-že hru ukončí stroj aniž by některý z hráčů hru ukončil, rozhoduje vždy rozhoz jednou šipkou na střed terče. Toto ustanovení platí i pro případ cricketu, kdy v případě ukončení hry strojem, tzn. žádný z hráčů hru neuzavře a bodový stav je nerozhodný. Nerozhoduje počet zavřených čísel ani jejich bodová hodnota, ale provádí se rozhoz na střed.

 

VIII. Rozhoz na střed terče

Při rozhozu na střed terče se rozlišuje střed červený (50) a střed modrý (25). V obou případech se terč uvolní vytažením šipky. V ostatních případech se šipka v terči ponechá. Počítá se pouze šipka, která zůstane v terči. Pokud šipka z terče vypadne, hází hráč znovu maximálně však třikrát. V případě vyražení šipky protihráčem se rozhoz opakuje. Při shodné vzdálenosti obou hráčů od středu hází hráči znovu, avšak v obráceném pořadí. Vítěz rozhozu na střed zahajuje každý lichý leg zápasu.
 

 

IX. Hráči

 

1. Hráč má tyto povinnosti:

a)     Dodržovat všechna ustanovení pravidel šipkového sportu a soutěžního řádu.
b)    Předložit pověřené osobě ke kontrole svůj registrační průkaz a na turnajích, kde není požadováno členství v ČŠS, lze prokázat svoji totožnost i jinak.
c)     Řídit se sportovně-technickými a organizačními pokyny pořadatele soutěže.

 

2. Kapitán družstva má tato práva a povinnosti:

a)     v průběhu utkání jedná jménem družstva i jednotlivých jeho členů.
b)    odpovídá za ukázněné vystupování celého družstva i jednotlivých jeho členů.
c)     pomáhá k tomu, aby utkání mělo regulérní a sportovní průběh a aby nedocházelo ke zbytečným rozporům.

 

3. Chování účastníků při soutěži

a)     Do hracího prostoru mají přístup pouze osoby přímo související s utkáním tzn. hráči a rozhodčí.
b)    Soupeř hráče provádějícího hod musí stát minimálně 0,6m za tímto hráčem.
c)     Pokud hráč poruší tato ustanovení, může být rozhodčím nejprve napomenut, po opakování přestupku může být diskvalifikován. Napomenutí, případně diskvalifikace se provádí za přítomnosti hlavního rozhodčího a některého dalšího rozhodčího.
d)    Přerušení hry je možné pouze v případě odůvodněné žádosti hráče o opuštění hracího prostoru. Pro tyto případy je stanoven časový limit o délce maximálně 3 minuty. Po překročení stanoveného časového limitu ztrácí hráč nárok na pokračování ve hře, utkání je ukončeno v jeho neprospěch.
e)     Při přerušení hry z technických důvodů zůstávají hráči v hracím prostoru do doby, než rozhodčí hráčům sdělí kdy, případně kde a za jakých podmínek se bude v utkání pokračovat. Po dobu přerušení hry zůstávají hráči k dispozici, k okamžitému možnému zahájení hry. Opuštění hracího prostoru je možné pouze se souhlasem rozhodčího.
 

 

 

X. Rozhodčí

 

1. Práva a povinnosti

a)     Na turnaje pořádané ČŠS jsou delegováni nejméně dva rozhodčí, z nichž jeden je delegován jako hlavní.
b)    Soutěž řídí hlavní rozhodčí.
c)     Jakýkoliv protest, vznesený k rozhodčímu při hře, musí být okamžitě řešen. Rozhodnutí musí být učiněno na místě před pokračováním hry.
d)    Rozhodčí v případě sporu po posouzení všech okolností o sporu rozhodne. Proti rozhodnutí rozhodčího není odvolání
e)     V případě chybného započítání zásahu šipkovým přístrojem je rozhodující výrok rozhodčího.
f)     Rozhodčí může v případě porušení pravidel nebo chybné funkce šipkového přístroje nařídit opakování legu.
g)    V případě obzvláště hrubého porušení pravidel ze strany hráče může rozhodčí hru ukončit a hráče vyloučit z další účasti na soutěži, v takovém případě se stává vítězem automaticky druhý hráč.

                       

 

XI. Mistrovství republiky družstev

 

1.Kvalifikace

                Na mistrovství republiky družstev se kvalifikují z každého oblastního svazu první čtyři družstva, pro která je účast na MR povinná. Družstvo se může odhlásit z MR do sedmi dnů po skončení příslušné oblastní soutěže a příslušný oblastní svaz nominuje náhradní družstvo. V případě neúčasti na MR družstev pozbývá družstvo nárok na výplatu odměny za umístění v oblastní soutěži družstev. K dvaceti osmi takto kvalifikovaným jsou ČŠS doplněna čtyři družstva podle výsledků minulého MR družstev. Nejpozději sedm dnů před termínem konání MR družstev zašlou oblastní svazy potvrzené soupisky nominovaných družstev a doklad o zaplacení startovného na adresu ČŠS.
 

2.Startovné

                Za jedno družstvo přihlášené na MR se platí startovné 600,-Kč. Tato výše platí, pokud ČŠS nerozhodne jinak.
 

3.Losování do skupin

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Sk.A

1

 

3

 

4

 

2

 

Sk.B

 

1

 

3

 

4

 

2

Sk.C

2

 

1

 

3

 

4

 

Sk.D

 

2

 

1

 

3

 

4

Sk.E

4

 

2

 

1

 

3

 

Sk.F

 

4

 

2

 

1

 

3

Sk.G

3

 

4

 

2

 

1

 

Sk.H

 

3

 

4

 

2

 

1

           

Na pozice 1-8 budou nalosovány jednotlivé oblasti  (7) a skupina čtyř družstev dle výsledků minulého MR (výklad o obsazení této skupiny poskytne ČŠS). Družstva jsou do sloupců zapisována na pozice shodné s umístěním v oblastní soutěži.

 

 

4.Hrací schéma

1.Skupiny

1.kolo:    1 - 4        2 - 3 
2.kolo:    1 - 3        2 - 4
3.kolo:    1 - 2        3 – 4
 

Kriteria rozhodující o pořadí ve skupině:

1)       Počet bodů
2)       Vzájemné utkání
3)       Rozdíl skóre zápasů ze vzájemných utkání
4)       Rozdíl skóre legů ze vzájemných utkání
5)       Rozdíl skóre zápasů ve skupině
6)       Rozdíl skóre legů ve skupině
7)       Los
První dvě družstva ze skupiny postupují do play off.
Play Off    
osmifinále
utkání  č. 1
1.  sk. A
- 
 2.  sk. B
utkání  č. 2
1.  sk. B
-
 2.  sk. C
utkání  č. 3
1.  sk. C
-
2.  sk. D
utkání  č. 4
1.  sk. D
-
2.  sk. E
utkání  č. 5
1.  sk. E
-
2.  sk. F
utkání  č. 6
1.  sk. F
-
2.  sk. G
utkání  č. 7
1.  sk. G
-
2.  sk. H
utkání  č. 8
1.  sk. H
-
2.  sk. A
čtvrtfinále
utkání  č. 9
vítěz č.1
-
vítěz č.5
utkání  č. 10
vítěz č.2
-
vítěz č.6
utkání  č. 11
vítěz č.3
-
vítěz č.7
utkání  č. 12
vítěz č.4
-
vítěz č.8
semifinále
utkání  č. 13
vítěz č.9
-
vítěz č.11
utkání  č. 14
vítěz č.10
-
vítěz č.12
finále
utkání  č. 15
vítěz č.13
-
vítěz č.14

 Vítězové semifinálových utkání sehrají finále o titul Mistra ČR, poražení semifinalisté získávají třetí místo.

 

5.Utkání

Utkání dvou družstev se skládá z jedenácti zápasů ( 8 x dvouhra, 2 x čtyřhra a 1 x čtyřhra kriket). Před utkáním kapitáni vylosují mincí družstvo, které bude domácí a provede zápis o utkání pro pořadatele.Dvouhry se hrají v disciplíně 501 DO, čtyřhra – 501 DO liga. Všech jedenáct zápasů se hraje na dva vítězné legy a každý zápas začíná rozhozem na střed (první hází hráč domácího družstva). Družstvo musí být složeno minimálně ze čtyř hráčů.

Nasazování hráčů do utkání:

1)       Zapíší se hráči na první čtyři dvouhry a první čtyřhru. Zápasy se odehrají.
2)       Zapíší se hráči na druhé čtyři dvouhry a druhou čtyřhru ( do druhé čtyřhry nemůže nastoupit hráč, který hrál první čtyřhru). Zápasy se odehrají.
3)       Zapíší se hráči na kriket. Zápas se odehraje.
Vítězem utkání je družstvo, které vyhraje více zápasů. Za vítězství v utkání získá družstvo do tabulky jeden bod.

 

XII. Celostátní pohár družstev

 

1.Základní ustanovení

 

                Celostátní pohár družstev se hraje na hracích místech registrovaných příslušným oblastním svazem. Do soutěže se může v daném termínu přihlásit jakékoliv družstvo registrované u příslušného oblastního svazu.

2.Startovné

                Za družstvo přihlášené do soutěže je startovné 100,-Kč.

 

3.Pravidla

 

                Pohárová soutěž na úrovni oblasti se hraje v souladu s pravidly platnými pro ligovou soutěž příslušné oblasti.

4.Nasazení a losování

 

                Nasazena jsou družstva 1.ligy dle výsledků minulého ligového ročníku a ostatní družstva jsou losována z jednoho koše.
 

5.Hrací schéma

                Hraje se k.o. systém na dvě utkání (doma, venku). O postupu rozhoduje větší počet vyhraných zápasů ze dvou vzájemných utkání. V případě rovnosti tohoto počtu se hraje po ukončení druhého utkání prodloužení nejvíce na tři zápasy ( dvě dvouhry a čtyřhra liga).
Do zápasů prodloužení mohou nastoupit hráči uvedení na zápisu druhého utkání s tím, že hráč hrající v prodloužení dvouhru nemůže nastoupit ve čtyřhře. Vítězem je družstvo,které v prodloužení vyhraje dva zápasy. Zápis prodloužení se píše na druhou stranu formuláře zápisu o utkání a podepíší jej oba kapitáni.
 

 

XIII.Pohár vítězů pohárů družstev

 

1.Kvalifikace

                Na PVP družstev se kvalifikuje z každého oblastního svazu vítěz oblastního poháru, pro kterého je účast na PVP povinná. Družstvo se může odhlásit z PVP do sedmi dnů po skončení oblastní soutěže a oblastní svaz nominuje náhradní družstvo. K sedmi takto kvalifikovaným družstvům je ČŠS doplněno jedno družstvo dle výsledku minulého PVP. V případě neúčasti na PVP pozbývá družstvo nárok na výplatu odměny za umístění v pohárové soutěži příslušné oblasti. Nejpozději sedm dnů před termínem konání PVP zašlou oblastní svazy potvrzené soupisky nominovaných družstev na adresu ČŠS.
 

2.Losování do skupin

Družstva se losují z jednoho koše střídavě do skupin A a B na pozice 1 – 4.
 

3.Hrací schéma

1.Skupiny – 1.kolo: 1 x 4, 2 x 3 , 2.kolo: 1 x 3, 2 x 4 , 3.kolo: 1 x 2 , 3 x 4

               

Kriteria rozhodující o pořadí ve skupině:
1)       Počet bodů
2)       Vzájemné utkání
3)       Rozdíl skore zápasů ze vzájemných utkání
4)       Rozdíl skore legů ze vzájemných utkání
5)       Rozdíl skore zápasů ve skupině
6)       Rozdíl skore legů ve skupině
7)       Los
První dvě družstva ze skupiny postupují do play off.
 
2.Play off – semifinále: utkání č.1: 1.sk.A  -   2.sk.B
                                                        č.2:  1.sk.B  -  2.sk.A
3.Play off – finále:
Vítězové semifinalových utkání sehrají finále o zisk PVP, poražení semifinalisté získávají třetí místo.

4.Utkání

Utkání dvou družstev se skládá z jedenácti zápasů ( 8 x dvouhra, 2 x čtyřhra a 1 x čtyřhra kriket). Před utkáním kapitáni vylosují mincí družstvo, které bude domácí a povede zápis o utkání pro pořadatele.Dvouhry se hrají v disciplíně 501 DO, čtyřhra – 501 DO liga. Všech jedenáct zápasů se hraje na dva vítězné legy a každý zápas začíná rozhozem na střed (první hází hráč domácího družstva). Družstvo musí být složeno minimálně ze čtyř hráčů.

Nasazování hráčů do utkání:

1)       Zapíší se hráči na první čtyři dvouhry a první čtyřhru. Zápasy se odehrají.
2)       Zapíší se hráči na druhé čtyři dvouhry a druhou čtyřhru ( do druhé čtyřhry nemůže nastoupit hráč, který hrál první čtyřhru). Zápasy se odehrají.
3)       Zapíší se hráči na kriket. Zápas se odehraje. Vítězem utkání je družstvo, které vyhraje více zápasů. Za vítězství v utkání získá družstvo do tabulky jeden bod.

 

 

XIV. Turnaje Jednotlivců A DVOJIC

 

1.      Úvod

Český šipkový svaz  pořádá turnajové okruhy sportovních soutěží jednotlivců a dvojic v moderních šipkách na celém území České republiky. Soutěže řídí ČŠS společně s oblastními svazy. Všichni hráči hrají podle pravidel ČŠS. Doplňující pravidla musí být zveřejněna před zahájením soutěže v jejím rozpisu. Základním hracím obdobím je sezóna, začínající 1.září daného roku a končící 30.června následujícího roku. Body se sčítají pouze pro danou sezónu. Následující sezóna začíná pro všechny hráče vždy od nuly.

 

2. Prezentace na turnajích

 Grand Prix BDC ČŠS (dále jen Grand Prix) a Masters BDC ČŠS (dále jen Masters)
 
a)     Prezentace začínají vždy v 9:00 hod. a končí v 9:45 hod.
b)    Hráči v soutěžích startují pod vlastním jménem.
c)     Každý hráč je povinen na požádání předložit platný registrační průkaz ČŠS.
d)    Pokud organizátoři vydají identifikační průkazy jsou hráči povinni je nosit, pokud nejsou organizátory nebo delegátem ČŠS vyzváni k jejich odložení.
e)       V průběhu prezentace je hráč povinen řádně vyplnit přihlášku do soutěže a zaplatit startovné.
 

3. Startovné a odměny

Startovné a odměny budou zveřejněny vždy před zahájením dané sezóny. Vhozy budou vyhlašovány vždy před zahájením soutěže.

4. Nasazení a losování

Po uzavření prezenční listiny provedou organizátoři losování. Povinností organizátorů je provést nasazení hráčů pro turnaj podle současného žebříčku ČŠS, případně oblastního svazu. Výjimkou je mistrovství republiky, kde číslo 1 bude dosavadní mistr republiky v případě, že je přítomen. Čtvrtina hráčů je nasazena do pavouka na předem určené pozici tak, že  nejlepší hráč je číslo 1 a po něm ostatní nasazení podle svého postavení v žebříčku ČŠS na další pozice sestupně. Zbylí hráči jsou do pavouka nasazováni losováním z jednoho koše a jsou doplňováni na očíslované pozice vzestupně. V případě většího počtu hráčů mohou organizátoři zařadit některé hráče do kvalifikace (předkola). 
Losování hráčů do pavouka je přítomen hlavní rozhodčí. Hráči, kteří vzhledem ke svému pořadí v žebříčku ČŠS jsou zahrnuti do 1/4 nasazovaných hráčů, jsou povinni uvést své pořadí na přihlášku. V případě, že tak hráč neučiní a nebude tak zařazen mezi nasazené hráče, nebude na jeho následné protesty brán zřetel.
Pořadatel je povinen vyvěsit na vhodném místě aktuální žebříček hráčů.

 

5. Chování účastníků při turnaji

Po vyhlášení utkání je hráč povinen dostavit se k  určenému terči do 5 minut. V případě upozornění na nepřítomnost jednoho z hráčů i po uplynutí 5 minut může hlavní rozhodčí upravit stav daného utkání na 0:1 v neprospěch nepřítomného hráče; v případě uplynutí 10 minut nepřítomnosti daného hráče, může hlavní rozhodčí stav utkání upravit na 0:2 v neprospěch nepřítomného hráče.  Proti tomuto rozhodnutí hlavního rozhodčího není odvolání. 
  

6. Náhradníci

Náhradníci v soutěžích jednotlivců a párů nejsou povoleni.

 

7. Záznam o utkání

Z každého utkání hraného v soutěžích ČŠS jednotlivců nebo párů se pořizuje záznam, který je hráčům k dispozici po vyhlášení příslušného utkání. V záznamu jsou uvedeny všechny podstatné údaje o utkání, zejména jména hráčů, výsledek utkání, podpisy hráčů. V případě sporu slouží záznam jako podklad pro jednání vedení turnaje. Za správné doplnění záznamu zodpovídá vítěz utkání. Hráč, jež v daném utkání zvítězí, má za povinnost tento zápis o utkání doplnit, podepsat a odevzdat rozhodčímu, či osobě pověřené zápisem výsledků. V případě špatného zapsání výsledku hráčem, nelze v pokročilém stadiu soutěže přijímat hráčova následná odvolání. 

 

8. Pořadí hráčů v případě shodného počtu bodů  

a) počet dosažených bodů
b) lepší dosažené umístění v předchozích turnajích příslušného okruhu
c) lepší umístění v konečném žebříčku předcházející sezóny příslušného okruhu
d) los

9. Kategorie turnajů

Jednotlivé turnaje pořádané ČŠS a oblastními svazy jsou rozděleny do kategorií.

 

D = Open BDC  ……………..    pořádají oblastní svazy

C = Open oblasti BDC ………   pořádají oblastní svazy
B = Masters BDC ……………. pořádají oblastní svazy
A = Grand Prix BDC ……….     pořádá ČŠS

 

Pro kategorie „C“ a „D“ vyhlašuje pravidla oblastní svaz. Pro kategorie „A“ a „B“ vyhlašuje pravidla ČŠS. ČŠS pořádá a do svého žebříčku započítává pouze turnaje kategorie „A“ což je Grand Prix.

 

10. MASTERS BDC ČŠS

Tento typ soutěže zajišťují a řídí oblastní šipkové svazy v souladu s  pravidly ČŠS. Turnajový okruh se skládá z 5 turnajů za sezónu. Pohár oblastního svazu je kvalifikačním turnajem pro následující turnaj Grand Prix.
 
Podmínky regulérního průběhu soutěže s následným započítáním bodů do žebříčku oblastního šipkového svazu.
 
a)             minimální počet hráčů 32
b)            turnaje se mohou zúčastnit pouze hráči registrovaní u ČŠS
c)             systém hry - 501 DO, dvojité KO (na dvě porážky)
d)            hraje se na dva vítězné legy
e)             body z turnajů tohoto turnajového okruhu se započítávají do oblastního žebříčku
f)             startovné pro turnaje Masters stanoví oblastní svazy před zahájením sezóny
g)            ženy hrají samostatně

 

11. GRAND PRIX  BDC ČŠS

Žebříček Grand Prix je současně žebříčkem ČŠS. Tento typ soutěže má svůj uzavřený žebříček tzn. bodové hodnocení neovlivňuje žádný turnaj kromě turnajů Grand Prix BDC. Tyto turnaje zajišťuje a řídí Český šipkový svaz v souladu s  pravidly ČŠS. Turnajový okruh se skládá z 5 turnajů za sezónu. Do závěrečného bodového hodnocení se započítávají vždy čtyři nejlepší výsledky každého hráče. Grand Prix BDC navazuje vždy na kvalifikační turnaje oblastních svazů Master. Grand Prix jsou pořádány pro 148 hráčů. Pro kvalifikaci je stanoven následující klíč.
Na Grand Prix se kvalifikuje vždy prvních 64 hráčů z žebříčku Grand Prix. Pro první turnaj sezóny bude rozhodující závěrečný žebříček předcházející sezóny. Z každé oblasti se kvalifikuje z turnajů Master prvních 12 hráčů. Pokud je mezi kvalifikanty hráč s právem startu podle republikového žebříčku, přechází právo startu na Grand Prix na další hráče dle pořadí v turnaji Master. V případě, že se turnaje nezúčastní všichni kvalifikanti má pořadatel možnost doplnit počet hráčů do 148 z přítomných nekvalifikovaných hráčů. V případě většího počtu hráčů, než je volných míst, rozhoduje o připuštění do soutěže:

 

1.       žebříček GRAND PRIX BDC

 

2.     los z přihlášených hráčů

 

Ženy hrají samostatně. Pro ženy je turnaj otevřený, tzn. nekvalifikují se.

 

Podmínky regulérního průběhu soutěže s následným započítáním bodů do žebříčku Grand Prix

 

a)             turnaje se mohou zúčastnit pouze hráči registrovaní u ČŠS
b)            systém hry - 501 DO, dvojité KO (na dvě porážky)
c)             hraje se na tři vítězné legy
d)            body z turnajů tohoto turnajového okruhu se započítávají do žebříčku Grand Prix

 

 

 

Bodové tabulky Grand Prix

Místo                                            Body

      1.                                             50                       

      2.                                             40                       

      3.                                             32                       

      4.                                             25                       

    5.-6.                                          19                       

    7.-8.                                          14                       

   9.-12.                                         10                       

  13.-16.                                          7                       

  17.-24.                                          5                                

  25.-32.                                          4                                

  33.-48.                                          3                                

  49.-64.                                          2                                

  65.-96.                                          1                                

  97.-148.                                        0                                

 

 

XV. MISTROVSTVÍ  REPUBLIKY  JEDNOTLIVCŮ  A  DVOJIC

 

Pravidla vydá ČŠS pro danou sezónu.

 

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČŠS

 

I. Úvodní ustanovení

 

Článek 1

Přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny klubové příslušnosti hráčů v Českém šipkovém svazu (dále jen ČŠS) na území České republiky.

 

Článek 2

Účastníky přestupního řízení jsou :

a)     hráč
b)    klub, za který je hráč registrován (dále jen mateřský klub
c)     klub, do něhož hráč hlásí přestup (dále jen nový klub)
d)    v případě přestupu hráče, který do dne odeslání tiskopisu „ přestupní lístek“  nedosáhl 18 let věku, je nutný písemný souhlas alespoň jednoho zákonného zástupce.

 

Článek 3

O přestupu rozhoduje přestupní komise Oblastního šipkového svazu (dále jen přestupní komise)

1.     Přestupní komise ohlášený přestup:
a)     schválí, jsou-li splněny podmínky stanovené tímto přestupním řádem
b)    schválí s odkladem - karenční lhůta, pokud mateřský klub podpisem nepotvrdil přestup a současně nedoložil námitky proti přestupu
c)     zamítne, shledá-li oprávněnými  mateřským klubem včas doložené a odůvodněné  námitky (platná smlouva klubu s hráčem ap.)
d)    zamítne, pokud nejsou splněny podmínky stanovené tímto přestupním řádem

 

Článek 4

                Hráč může ohlásit přestup v témže přestupním termínu pouze do jednoho družstva. Ohlásí-li hráč přestup do více družstev,  přestupní komise přestup neprojedná a postoupí věc k projednání disciplinární komisi ČŠS.

 

II. Přestupní termíny

 

Článek 5

a)     Přestup je možno ohlásit pouze v přestupním termínu. Přestupním  termínem je doba od 1. do 15. prosince s platností od 1.1. a od 1. do 15. června s platností od 1.7.
b)    Pro posouzení, zda byl stanovený přestupní termín dodržen, je rozhodující datum uvedené na poštovním podacím razítku, nebo datum uvedené na kopii podání, předaného přestupní komisi ČŠS. Přestup, který byl ohlášen mimo stanovený přestupní termín, přestupní komise odmítne.

 

III. Hlášení přestupu

 

Článek 6

a)     V přestupním termínu hráč zašle doporučeně poštou nebo osobně předá přestupní komisi řádně vyplněný a podepsaný (v případě dle článku 2 odstavce d tohoto přestupního řádu i zákonným zástupcem hráče) přestupní lístek

 

Článek 7

K přestupnímu lístku zaslanému přestupní komisi musí být přiloženy:
a)     registrační průkaz hráče,
b)    jedna fotografie hráče pasového formátu,
c)     doklad o zaplacení poplatku za přestup (útržek složenky)

 

Článek 8

                V přestupním termínu může hráč ohlášení přestupu odvolat. Přitom je povinen tuto skutečnost písemně oznámit všem ostatním účastníkům přestupního řízení. Odvolání ohlášení přestupu hráčem, který do dne odeslání odvolání ohlášení přestupu nedosáhl věku 18 let, musí být současně podepsáno i zákonným zástupcem hráče.

 

IV. Karenční lhůta

 

Článek 9

a)     Karenční lhůta trvá 6 kalendářních měsíců od prvního dne přestupního termínu, v němž byl přestup ohlášen. Po dobu jejího trvání je hráč oprávněn nadále startovat za svůj mateřský klub.
b)    Po dobu trvání karenční lhůty není hráč oprávněn nahlásit žádný další přestup.

 

Článek 10

1.     Hráč, který byl zatížen karenční lhůtou, může do 30 dnů od konce přestupního termínu požádat přestupní komisi o prominutí karenční lhůty. Přestupní komise karenční lhůtu promine v případě:
a)     následování manžela, nebo v případě hráče, který ke dni ohlášení přestupu nedosáhl 18 let věku, následování rodičů do místa jejich nového trvalého bydliště,
b)    nástupu do zaměstnání, nebo změně místa zaměstnání současně se změnou trvalého bydliště
c)     studia na škole, jež není v místě dosavadního působiště
d)    ukončení studia, pokud hráč hlásí přestup do svého dřívějšího mateřského klubu (jestliže hráč současně nesplňuje podmínky uvedené v bodech a) a b) tohoto odstavce)
2.     Pro posouzení včasnosti žádosti o prominutí karenční lhůty platí ustanovení článku 5 odstavec b) tohoto přestupního řádu obdobně.
3.     Důvody uvedené v žádosti o prominutí karenční lhůty musí být splněny nejpozději v den skončení přestupního termínu, v němž byl přestup ohlášen, a hráč je povinen tyto důvody uvedené v žádosti hodnověrně prokázat.
4.     Karenční lhůtu nelze prominout u přestupů ohlášených mezi kluby téže obce.
5.     Mateřský klub je oprávněn kdykoliv, do doby pravomocného rozhodnutí o přestupu, zatížení hráče karenční lhůtou odvolat.

 

V. Rozhodnutí o přestupu

 

Článek 11

O přestupu rozhoduje přestupní komise do 15 dní od skončení přestupního termínu.

 

Článek 12

Rozhodnutí o přestupu obdrží účastníci jen tehdy, je-li přestup zamítnut, odmítnut, nebo schválen proti námitkám, anebo je-li karenční lhůta hráči prominuta.

 

Článek 13

Přestupní komise zveřejní přehled schválených, zamítnutých a odložených přestupů v oficiální zprávě nejpozději 20 dnů po skončení přestupního termínu.
 

VI. Odvolání proti rozhodnutí o přestupu

 

Článek 14

a)     Každý z účastníků přestupního řízení (článek 2) je oprávněn podat odvolání proti rozhodnutí přestupní komise.
b)    Odvolání se podává prostřednictvím sekretariátu ČŠS radě ČŠS doporučeným dopisem, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení rozhodnutí přestupní komise o přestupu tomu účastníkovi, který přestup podává. Stejnopis odvolání musí být zaslán všem ostatním účastníkům přestupního řízení (článek 2).
c)     K odvolání je nutno doložit doklad o zaplacení poplatku za odvolání a doklady o tom, že ostatním účastníkům přestupního řízení byly zaslány stejnopisy odvolání.
d)    Opožděně podané odvolání, nebo odvolání nedoložené stanovenými doklady, rada ČŠS odmítne.
e)     Pro posouzení včasnosti podání odvolání platí ustanovení článku 5 odstavec b) tohoto přestupního řádu obdobně.

 

Článek 15

a)     Odvolání proti rozhodnutí přestupní komise projedná rada ČŠS, která je oprávněna pro tento případ ustavit odvolací komisi a pověřit ji rozhodnutím o odvolání. Odvolací komise musí odvolání projednat  a vydat své rozhodnutí nejpozději do 14 dnů ode dne jejího doručení radě.
b)    Do rozhodnutí o odvolání zůstává hráč členem mateřského klubu.
c)     Jednání o odvolání jsou oprávněni se zúčastnit na vlastní náklady účastníci přestupního řízení. Rada ČŠS je povinna účastníky s dostatečným předstihem informovat o místě a termínu konání jednání o odvolání.
d)    Rozhodnutí rady ČŠS o odvolání je konečné.

 

VII. Poplatky

 

Článek 16

 

a)     Za přestup                                                                        200 Kč
b)    Za odvolání proti rozhodnutí o přestupu                  300 Kč
c)     Za změnu názvu družstva (klubu) v sezóně           300 Kč

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

Článek 17

Připadá-li konec lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

Článek 18

Výklad tohoto přestupního řádu provádí sportovně technická komise ČŠS.
 

Článek 19

   Toto úplné znění přestupního řádu nabývá je platné od 1.září 2001.

 

 

REGISTRAČNÍ ŘÁD ČŠS

 

I. Úvodní ustanovení

Článek 1

Registrační řád stanoví pravidla registrace v ČŠS a vztahuje se na všechny jeho členy.

 

Článek 2

ČŠS rozeznává tři druhy registrace členství :

a)     kolektivní registrace členství (kluby,  spolky apod., dále jen „kluby „)
b)    individuální registrace členství (hráči)
c)     registrace členství v technické sekci (provozovatelé)

 

II. Kolektivní registrace

Článek 3

Kluby, které se chtějí stát členskými kluby ČŠS a využívat tak výhod a dalších možností vyplývajících z tohoto členství (tzn. účast na soutěžích družstev a jednotlivců organizovaných v rámci svazu, účast na vzdělání, možnost pořádat oficiální svazové akce, podíl na příp. finančních dotacích apod.) musí být registrovány u ČŠS ve smyslu tohoto řádu.

 

Článek 4

Kolektivní registrace se uděluje na základě písemné žádosti o registraci, zaslané příslušnému oblastnímu svazu.

III. Individuální registrace

Článek 5

Hráč může být registrován pouze za jeden klub v ČR a vlastnit jeden registrační průkaz, který je jeho vlastnictvím.

Článek 6

Všichni hráči, kteří se chtějí účastnit soutěží jednotlivců, nebo družstev vypsaných ČŠS nebo nižším svazovým orgánem musí být registrováni u ČŠS. Ustanovení se nevztahuje na hráče soutěží masového charakteru (turnaje základní a otevřené pohárové turnaje). Označení soutěže jako masové, přísluší do působnosti každého vyhlašovatele podobné soutěže. Tyto soutěže jsou zahrnuty do klasifikace. Individuální registrace je nezbytnou podmínkou uzavírání hráčských smluv a realizaci přestupů.

 

Článek 7

Individuální registrace se uděluje na základě písemné žádosti o registraci a po uhrazení předepsaného členského příspěvku. Hráč může být zaregistrován a registrační průkaz může být vystaven počínaje rokem, kdy žadatel dosáhne 12 let.

Článek 8

Registrační průkaz má platnost 6 let, pokud nedojde ke zrušení nebo změně z následujících důvodů :

a)     přestupem do klubu územně příslušného k jinému oblastnímu svazu
b)    ztrátou, znehodnocením, neplatností údajů
c)     vlastním rozhodnutím hráče
d)    úmrtím majitele registrace

Článek 9

Hráč, jehož registrační průkaz pozbyl z důvodu na straně hráče platnost, může být registrován za jiný klub nejdříve po uplynutí 24 měsíců, za mateřský klub kdykoliv.

 

Článek 10

Individuální registrace obsahuje :

a)     název Český šipkový svaz
b)    fotografie majitele
c)     jméno, příjmení a datum narození
d)    rodné číslo
e)     registrační číslo
f)     trvalé bydliště
g)    datum

IV. Způsob udělování registrací

Článek 12

Žádost o vystavení registrace (ať individuální nebo kolektivní) se může podávat celý rok, přičemž registrace činní vždy 100% členského příspěvku. Registrace neplatí zpětně. Registrační komise má právo odmítnout vystavení registrace, pokud se vyskytuje skutečnost bránící tuto registraci vystavit.

Článek 13

Žádost o kolektivní registraci se podává na předepsaném tiskopisu oblastnímu šipkovému svazu. Oblastní šipkový svaz žádost posoudí a postoupí ji se svým vyjádřením ČŠS.

 

Článek 14

Žádost o individuální registraci podává hráč ČŠS prostřednictvím klubu a musí obsahovat údaje podle předtištěného tiskopisu:
a)     jméno, příjmení, datum narození a rodné číslo hráče
b)    trvalé bydliště hráče
c)     název klubu a jeho identifikační číslo
d)    fotografii pasového formátu, vlastnoruční podpis
e)     v případě hráče ml. 18 let souhlas zákonného zástupce
f)     razítko klubu a podpis člena výboru klubu
g)    přiložený podací lístek poštovní poukázky, jako doklad o zaplacení poplatku
Stejné náležitosti musí obsahovat i žádost o obnovu nebo o vystavení duplikátu se zvýrazněným nápisem, že se jedná o duplikát.

Článek 15

Nezbytnou podmínkou pro vystavení individuální registrace je kolektivní registrace mateřského klubu hráče.

 

Článek 16

Svazový orgán, který obdržel žádost o vystavení registrace, prověří doklady a v případě jejich úplnosti vystaví registraci do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Při neúplnosti podkladů se registrace nevystaví.

 

Článek 17

Řízení v registračních sporech je dvoustupňové. V první instanci rozhodne komise určená svazovým orgánem, o odvolání s konečnou platností rozhoduje rada ČŠS.

 

Článek 18

Registrační poplatky
a)     registrace individuální                               200,- Kč / 1 sezónu
b)    registrace kolektivní                                   stanoví oblastní svaz
c)     registrace v technické sekci                      dle zvláštního předpisu oblastního svazu
d)    vystavení duplikátu                                   100,- Kč

 

V. Závěrečná ustanovení

 

Článek 19

   Výklad tohoto registračního řádu provádí registrační komise ČŠS.

 

Článek 20

Toto úplné znění registračního řádu je platné s účinností  ode dne  1.9.2001.

 

 

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČŠS

 

I. Úvodní ustanovení

 

Článek 1

Disciplinární řád stanoví pravidla disciplinárního řízení v ČŠS.

 

Článek 2

Účelem disciplinárního řízení je projednávání a spravedlivé posouzení disciplinárního provinění. Průběh jednání i vlastní rozhodnutí musí mít výchovný účinek na provinilého, ostatní hráče i na celou veřejnost.

 

 

Článek 3

Disciplinární řízení je dvojinstanční, přičemž odvolání nemá odkladný účinek.

 

Článek 4

Orgány disciplinárního řízení jsou v první instanci disciplinární komise, ve druhé instanci o odvolání s konečnou platností rozhodne rada ČŠS.

 

Článek 5

Projednává-li disciplinární orgán několik disciplinárních provinění, vysloví trest odpovídající nejzávažnějšímu provinění. K ostatním proviněním se přihlédne jako k přitěžujícím okolnostem.
 

Článek 6

V disciplinárním řízení se projednávají provinění jednotlivců (hráčů, rozhodčích, funkcionářů a členů ČŠS) a kolektivů pro porušení řádu a pravidel ČŠS, jednání proti zásadám sportovního a společenského chování a proti zásadám sportovní etiky.

 

Článek 7

Disciplinárním řízením může být postihován jednotlivec i kolektiv přes to, že byl již za totéž provinění postižen dle soutěžního řádu.

 

II. Druhy disciplinárních trestů

 

Článek 8

Tresty ukládané jednotlivcům
a)     Veřejné napomenutí.
b)    Zákaz závodní činnosti až na 18 měsíců (nepřesáhne-li trest 12 měsíců, může být udělen podmínečně, s ohledem na závažnost). Termín nástupu určuje disciplinární orgán.
c)     Peněžitá pokuta do 2.000,- Kč (zákaz činnosti do zaplacení).
d)    Vyloučení z řad ČŠS.

 

Článek 9

Tresty ukládané kolektivům

 

a)     Zákaz činnosti na 1 soutěžní utkání (pouze u týmových soutěží).
b)    Zákaz činnosti na více soutěžních utkání.
c)     Kontumace odehraných soutěžních utkání, v nichž došlo k provinění.
d)    Peněžitá pokuta do 5.000,- Kč.
e)     Přeřazení do nižší soutěže.
f)     Zákaz reprezentace.

 

III. Druhy provinění a výše trestů

 

Článek 10

Provinění hráčů
1.  Nesportovní chování
 (pokřikování, kritizování, házení šipkami po zemi, úmyslné zdržování hry, svévolné opuštění hracího prostoru ap.) :
a)     veřejné napomenutí a zastavení závodní činnosti s podmínkou 6 - 12 měsíců
b)    peněžitá pokuta
c)     zastavení závodní činnosti až na 3 měsíce
2.  Nevhodné společenské chování v hracím prostoru i mimo něj po dobu turnaje :
a)     veřejné napomenutí a zastavení závodní činnosti s podmínkou na 6 - 12 měsíců
b)    zastavení závodní činnosti až na 6 měsíců
3.  Urážky, zesměšňování soupeře, rozhodčích, funkcionářů, diváků :
a)     veřejné napomenutí a zastavení závodní činnosti s podmínkou  na 6 - 12 měsíců
b)    zastavení závodní činnosti až na 6 měsíců
4.  Neoprávněný start
a)       za jiný klub
        zastavení závodní činnosti na 2 - 12 měsíců
b)       v průběhu zastavení závodní činnosti:
        zastavení závodní činnosti na 3 - 12 měsíců
c)     falšování sportovně-technických dokladů s cílem neoprávněného startu:
        zastavení závodní činnosti na 12 měsíců
5.  Úmyslné ovlivňování výsledku zápasu a utkání
a)       bez úplaty nebo bez slibu úplaty:
zastavení závodní činnosti na 3 – 6 měsíců
b)       za úplatu nebo slib úplaty :
        zastavení závodní činnosti na 6 - 18 měsíců
6.  Hrubé porušení sportovní etiky, zvláště hrubé porušení, popř. opakované porušení stanov a řádů ČŠS
a)     veřejné napomenutí s podmínkou 6 - 12 měsíců
b)    zastavení závodní činnosti až na 18 měsíců
c)     vyloučení z řad ČŠS.

Článek 11

Provinění rozhodčích a funkcionářů

1.   Nesportovní chování

a)     veřejné napomenutí s podmínkou na 6 - 12 měsíců

b)    peněžitá pokuta

c)     zákaz činnosti až na 6 měsíců

2.  Nedbalý výkon funkce, má-li za následek neregulérní zápas nebo turnaj

a)     veřejné napomenutí s podmínkou až na 6 - 12 měsíců

b)    odvolání z funkce

3.  Úmyslné ovlivňování výsledků, utkání, zápasů

a)     bez úplaty nebo bez slibu úplaty - peněžitá pokuta, odvolání s funkce

b)    za úplatu nebo slib úplaty - odvolání z funkce, vyloučení z řad ČŠS

4.  Úmyslné porušení stanov, pravidel, soutěžního řádu a směrnic ČŠS

například umožnění startu neoprávněnému hráči, nesprávné údaje ve sportovně-technických dokladech a jejich falšování, nepředložení výsledku turnaje (turnajů) - odvolání z funkce, vyloučení z řad ČŠS

 

Článek12

Disciplinární provinění pořadatelů

 

1.  Nezajištění dostatečné pořadatelské služby

peněžitá pokuta 400 - 2.000,- Kč

2.  Inzultace rozhodčího nebo hráče

a)     peněžitá pokuta 1.000,- - 5.000,- Kč

b)    zastavení závodní činnosti na 1 mistrovské utkání v případě klubové soutěže

3.  Falšování sportovně-technických dokladů

peněžitá pokuta 5.000,- Kč

4.  Nezajištění akcí uložených vyššími svazovými orgány

a)     peněžitá pokuta do výše 5.000,- Kč

b)    odejmutí pořadatelské služby na období  1 - 12 měsíců

5.  Nedodržení stanovených peněžitých prémií za umístění v turnaji vypsaných pořadateli či vyplývajících  ze stanov ČŠS

a)     dodatečné vyplacení s veřejným napomenutím a podmínečným odnětím pořadatelství všech akcí

b)    odejmutí pořadatelství všech akcí na dobu 1 - 12 měsíců

 

IV. Disciplinární řízení

 

Článek 13

Účastníky disciplinárního řízení jsou disciplinární orgán a provinilý jednotlivec, příp. kolektiv.

 

Článek 14

Disciplinární orgán zahájí disciplinární řízení, má-li za to, že jsou k tomu oprávněné důvody. Může tak učinit z vlastního nebo cizího podnětu a to nejpozději do 1 měsíce poté, co se o disciplinárním provinění dověděl.

Článek 15

Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže od disciplinárního provinění uplynula doba delší než 1 rok od doby, kdy se o provinění dověděl disciplinární orgán. Výjimku tvoří případ, kdy provinění je zároveň předmětem trestního řízení, a dále nesprávné uvedené ročníku narození ( rodného čísla ) hráče při registraci.

Článek 16

Disciplinární orgán je povinen v disciplinárním řízení náležitě objasnit všechny podstatné okolnosti projednávaného případu. Za tím účelem je oprávněn přizvat k projednávání osoby, které mohou podat důležité informace a vyžádat si písemné dokumenty, zprávy, popř. další důkazní materiály. Provinilému musí být dána možnost účastnit se projednávání jeho disciplinárního provinění a vyjádřit se ke všem skutečnostem, které jsou dokladem pro jednání a rozhodování disciplinárního orgánu. Při závažnějších proviněních je třeba k jednání přizvat zástupce klubu (klubu) , jehož je provinilý členem. Jestliže se provinilý  na disciplinární řízení nedostaví, přestože mu byla dána možnost účasti, může disciplinární orgán rozhodnout v jeho nepřítomnosti. Projednává-li se provinění kolektivu, mohou se přizvat jen ti jeho členové, jejichž účast považuje disciplinární orgán za důležitou pro zjištění pravdy a spravedlivé posouzení případu.

 

Článek 17

Jakmile jsou dostatečně objasněny všechny podstatné okolnosti disciplinárního provinění, rozhodne disciplinární orgán o uložení trestu. Disciplinární orgán může rozhodnout, že od potrestání upouští. Dospěje-li k závěru, že samotný průběh disciplinárního řízení splnil svůj výchovný účel, a že s ohledem na osobu provinilého a povahu provinění není uložení trestu třeba. Ukáže-li se, že k provinění nedošlo, disciplinární orgán vydá rozhodnutí o tom, že se disciplinární řízení zastavuje.

Článek 18

Z jednání disciplinárního orgánu se pořizuje zápis, který obsahuje podstatné údaje o průběhu a závěrech disciplinárního řízení. Je-li provinilý přítomen jednání, oznámí mu disciplinární orgán své rozhodnutí s podstatnými důvody a poučí ho o právu podat odvolání. Rozhodnutí disciplinárního orgánu se oznamuje písemnou formou provinilému, klubu (klubu) jehož je provinilý členem, jakož i tomu, kdo dal podnět k zahájení disciplinárního řízení. Rozhodnutí musí obsahovat výrok, stručné zdůvodnění a poučení o odvolání.

                                                                     

V. Odvolací řízení

 

Článek 19

Proti rozhodnutí disciplinárního orgánu první instance může účastník disciplinárního řízení podat odvolání, a to písemně do 15ti dnů ode dne doporučení rozhodnutí.

Článek 20

Odvolání se podává odvolacímu orgánu písemně a doporučeně. V opise se zasílá disciplinárnímu orgánu první instance.

Článek 21

Disciplinární orgán, který rozhodoval v první instanci, je povinen zaslat do 15ti dnů po obdržení kopie odvolání odvolacímu orgánu všechny písemné doklady, z nichž při svém rozhodování vycházel, spolu se svým stanoviskem.

Článek 22

Poplatek za odvolání činí u jednotlivce 200,- Kč a u kolektivu 500,- Kč. Poplatek se platí orgánu, který odvolání projednává. Bude-li odvolání vyhověno, poplatek se vrací. V opačném případě odvolací poplatek propadá ve prospěch odvolacího orgánu.

Článek 23

Odvolací  orgán projednává odvolání nejpozději do 1 měsíce od obdržení odvolání. Odvolací orgán přezkoumá postup o rozhodnutí disciplinárního orgánu první instance. Vychází při tom z podkladových materiálů disciplinárního řízení v první instanci. V případě potřeby je doplní vlastním šetřením. Účastník disciplinárního řízení má právo, požádá-li o to, zúčastnit se projednávání svého případu před odvolacím orgánem.

 

Článek 24

Odvolací orgán

a)     Odvolání bez projednání odmítne, jestliže je odvolání podáno opožděně nebo osobou, která není k jeho podání oprávněna. V těchto případech se poplatek za odvolání nevrací.

b)    Odvolání neprojednává, není-li do doby zahájení jednání předložen doklad o zaplacení poplatku za odvolání.

c)     Potvrdí rozhodnutí disciplinárního orgánu první instance, dojde-li k závěru, že rozhodnutí je odůvodněné a správné. V tomto případě se poplatek za odvolání nevrací.

d)    Zruší rozhodnutí disciplinárního orgánu první instance, dojde-li k závěru, že v projednávaném případu nedošlo k disciplinárnímu provinění. V tomto případě se poplatek za odvolání vrací.

e)     Změní rozhodnutí disciplinárního orgánu první instance, dojde-li k závěru, že měl být uložen jiný trest.

V tomto případě se poplatek za odvolání nevrací.          

                                                

VI. Evidence disciplinárních trestů

 

Článek 25

Disciplinární tresty eviduje disciplinární komise ČŠS a zveřejňuje ve svazovém bulletinu.

 

Článek 26

Disciplinární komise je povinna informovat pořadatele o všech trestech, které se vztahují k pořádanému turnaji.

Článek 27

Po odpykání nejméně poloviny trestu zastavení závodní činnosti a zákazu výkonu funkce lze zbytek trestu prominout. O prominutí rozhoduje disciplinární orgán, který o trestu rozhodl s konečnou platností, a to na základě písemné žádosti potrestaného.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

Článek 28

Výklad disciplinárního řádu provádí disciplinární komise ČŠS.

 

Článek 29

Toto úplné znění disciplinárního řádu je platné s účinností od  1.9.2001